Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Doctor of Science (DSc)

STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT

Obor i téma závěrečné práce bude uveden na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem DSc.

Studijní obor Ekonomika a management je oborovou specializací studijního programu Doctor of Science (DSc). Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem DSc.

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní tematické bloky studijního programu

  • Studijní tematický blok Strategický management. Student si osvojí především praktickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management, se zaměřením na komplexní management.
  • Studijní tematický blok Manažerské kompetence – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu vrcholové manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
  • Studijní tematický modul Manažerská ekonomika – v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována oblastem komplexní manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a investičním schématům.


PROFIL ABSOLVENTA

STUDIJNÍHO OBORU

Absolvent studijního oboru je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon vrcholové manažerské práce v různých sektorech ekonomiky. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení.

Pro úspěšné absolvování studijního oboru student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba závěrečné disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.

Absolvování jednoho tematického studijního modulu, který tvoří základ studijního programu Doctor of Science (DSc).

Absolventi programu DSc získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu DSc v studijním oboru Economics and Management, opravňujícím užívání titulu DSc za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu DSc, absolvované studijní bloky, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Doctor of Science (DSc) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program DSc realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program DSc Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

DETAILY

distančního studia programu (DSc) v online formě

Studium programu DSc trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.


Studium máte přehledně pod kontrolu díky MY STUDY SECTION. Přístup do tohoto systému získáváte automaticky při podání přihlášky a splnění požadavků ke studiu. V tomto zabezpečeném systému rychle zjistíte co už máte splněné, a co vás ještě čeká. Díky vysokému stupni digitalizace a gamifikace v tomto systému lze snadno bezpapírově nahrávat vypracované samostatné úkoly a disertační práci. Dále máte možnost si přečíst hodnocení vašich prací. Vše intuitivně ovládáte z počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických bloků, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia programu DSc v distanční – online formě je 49.000 Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium DSc programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium program DSc v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

SOUBORY KE STAŽENÍ:

INFORMACE

FAKULTA VEŘEJNOSPRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH STUDIÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA JAGIELLOŃSKÁ V TORUNI

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese https://akademiajagiellonska.pl/


REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu DBA na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program DBA studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M., DBA či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu DBA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2023 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.